O projekcie i o mnie

Read in English

„…jednym z ważnych sposobów charakteryzowania kultury są modele narracyjne, które udostępnia ona do opisu przebiegu życia.”

J. Bruner  

Zawsze fantazjowałam. Od kiedy pamiętam żyłam w paru równoległych rzeczywistościach, wymyślałam światy przyjemniejsze i lepsze, uciekałam od nieprzyjaznej codzienności w scenariusze, które zaspokajały moje pragnienia i potrzeby. Uciekałam, bo nie umiałam inaczej, ale też, dlatego, że nie znajdowałam takich scenariuszy, które pozwalałyby mi na bycie kobietą, taką jaką czułam, że być mogę i powinnam. Rzeczywistość co chwilę komunikowała mi, że czymś być nie mogę i może gdybym była odważniejsza, to mniej bym się tym przejmowała, ale nie byłam. Tkwiłam, więc często pomiędzy codziennością a fantazją, z nadzieją, że alternatywne rzeczywistości w mojej głowie kiedyś staną się tymi codziennymi.  

Z biegiem czasu, zobaczyłam, że moje niezaspokojone potrzeby i pragnienia nie są tylko moje. Że jest cała rzesza fantazjujących o innym świecie, w którym nasze doświadczenia będą uznane i znajdą swoje miejsce w kulturze. I że jeśli chcemy, żeby te fantazje stały się rzeczywistością, to musimy o nich mówić – o tych fantazjach, o tych potrzebach, o tych doświadczeniach.  

Tak zrodziły się Ukryte Narracje. Ich celem jest odkrywanie – odkopywanie historii i doświadczeń zapomnianych, trzymanych w tajemnicy, celowo utajonych, uciszonych przez tabu… Po to by odzyskać tę przestrzeń w kulturze dla tych, którzy jej nie mają, albo mają za mało. I choć piszę „nie mieli”, to myślę głównie „nie miały”…

About the project and me

„… one of the important ways to characterize culture are the narrative models that it provides to describe the course of life.”
J. Bruner

I have always been drawn to fantasy. Since I can remember, I lived in several parallel realities, I invented more pleasant and better worlds, I ran away from hostile everyday life into scenarios that met my desires and needs. I ran away because I was not able to do otherwise, but also because I did not find scenarios that would allow me to be the woman I wanted to be. The reality kept telling me that I couldn’t be this or that, and maybe if I wes braver, I wouldn’t care, but I wasn’t. So I often found myself lingering between everyday life and fantasy, hoping that the alternative realities in my head would someday become everyday ones.

Over time, I saw that my unmet needs and desires are not just mine. That there is a whole bunch of us out there, fantasizing about another world, in which our experiences would be recognized and would find their place in our culture. I also understood that if we want these fantasies to become reality, we must talk about what is hidden.

That’s how the Hidden Narratives were born. They are about discovering, about unearthing that, which is forgotten, kept secret, intentionally latent, silenced by taboos … They aim to regain that space within the culture for those who do not have it and thus are not heard. And often times, they will be about women…

Start a Blog at WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: